Резултати од испитот по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 10.06.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Иван Дејанов 13858 6
2 Методија Личовски 13923 дополнително