Резултати од испитот по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 16.09.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Дејан Ѓуриќ   7
2 Ирена Јосевска 13901 7
3 Влатко Милчевски 13960 6
4 Јована Димовска 13970 6