Резултати од испитот по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 22.04.2015 година

Р.б. Бр. на индекс оценка
1 14619 8
2 13945 6