Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка/поени
  Просторното планирање и туризмот (14.01.2014)
1 Кристијан Вангелов 13912 7
  Алтернативни форми на туризмот (15.01.2014)
1 Ангела Божиновска 14775 7
  Менаџмент во туризмот (15.01.2014)
  Стефан Јовановски 14438 22
  Стратегија за развој на туризмот (16.01.2014)
1 Миладин Мицковски 13908 7
2 Дарко Костадиновски 13932 6