Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Просторното планирање и туризмот
1. 16197 7 
2. 16590 6
  Сообраќајна со туристичка географија
1. 16817 8