Резултати од II (втор) колоквиум по предметот

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 19.12.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Викен Ѓошевски 13918 9
2 Бојана Иљовска 13895 9
3 Зоран Нешковски 13927 9
4 Благица Андреевска 13955 8
5 Иван Дејанов 13888 8
6 Методија Личовски 13923 8
7 Симона Переска 13937 8
8 Благица Павловска 13934 8
9 Филип Арсовски 13954 8
10 Фидан Јовановски 13899 8
11 Ирена Аврамовска 13952 8
12 Ана Чурева 13931 8
13 Борче Манев 14129 7 
14 Виолета Балшевска 13878 7
15 Чедомир Костадиновски 14000 7
16 Даница Андоновска 13936 дополнително
17 Тодор Спасовски 13967 дополнително
18 Олгица Бачева 13992 дополнително
19 Елеонора Стојчиќ 13911 5