Резултати од вториот колоквиум по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Просторно планирање (19.12.2016)
1. 15284 9
  Просторното планирање и туризмот (20.12.2016)
1. 15314 дополнително
  Алтернативни форми на туризмот (21.12.2016)
1. 16200 8
2. 15732 дополнително
3. 16177 дополнително
4. 16194 дополнително