Предмет

Испитна сесија јануари/фебруари

I декада

II декада

Време

Алтернативни форми на туризмот

16.01.2018 30.01.2018 8 ч

Менаџмент во туризмот

17.01.2018 31.01.2018 8 ч

Просторното планирање и туризмот

16.01.2018 30.01.2018 8 ч
Просторното планирање 17.01.2018 31.01.2018 8 ч

Урбани системи

16.01.2018 30.01.2018 8 ч
Медицинска географија 17.01.2018 31.01.2018 8 ч
Управување со човечки ресурси 16.01.2018 30.01.2018 8 ч

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.