Предмет

Испитна сесија август/септември

I декада

II декада

 

Алтернативни форми на туризмот

20.08.2014 03.09.2014 9 h

Менаџмент во туризмот

21.08.2014 04.09.2014 9 h

Просторното планирање и туризмот

19.08.2014 02.09.2014 9 h

Стратегија за развој на туризмот

21.08.2014 04.09.2014 11 h

Урбани системи

20.08.2014 03.09.2014 9 h

Демографско стареење

19.08.2014 02.09.2014 11 h

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.