Предмет

Испитна сесија август/септември

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

23.08.2016 06.09.2016 08:00

Менаџмент во туризмот

23.08.2016 06.09.2016 08:00

Просторното планирање и туризмот

24.08.2016 07.09.2016 08:00

Урбани системи

23.08.2016 06.09.2016 08:00

Демографско стареење

24.08.2016 07.09.2016 08:00

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.