Предмет

Испитна сесија мај/јуни

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

22.08.2017 06.09.2017 8

Менаџмент во туризмот

23.08.2017 05.09.2017 8

Просторното планирање и туризмот

23.08.2017 05.09.2017  8

Урбани системи

23.08.2017 05.09.2017 8

Просторното планирање

22.08.2017 06.09.2017 8
Демографско стареење 22.08.2017 06.09.2017 8
Медицинска географија 23.08.2017 05.09.2017 8
Управување со човечки ресурси 22.08.2017 06.09.2017 8

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.