Предмет

Јануарска испитна сесија

I декада

II декада

 

Алтернативни форми на туризмот

15.01.2014

29.01.2014

8 h

Менаџмент во туризмот

15.01.2014

29.01.2014

10 h

Просторното планирање и туризмот

14.01.2014

28.01.2014

8 h

Стратегија за развој на туризмот

16.01.2014

27.01.2014

8 h

Урбани системи

14.01.2014

28.01.2014

8 h

Демографско стареење

16.01.2014

27.01.2014

8 h

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.