Предмет

Испитна сесија мај/јуни

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

11.01.2017 25.01.2017 08:00

Менаџмент во туризмот

11.01.2017 25.01.2017 08:00

Просторното планирање и туризмот

12.01.2017 26.01.2017 08:00

Просторно планирање

12.01.2017 26.01.2017 08:00

Урбани системи

11.01.2017 25.01.2017 08:00

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.