Предмет

Испитна сесија јануари/февруари

I декада

II декада

 

Алтернативни форми на туризмот

13.01.2015 27.01.2015 9 h

Менаџмент во туризмот

15.01.2015 29.01.2015 9 h

Просторното планирање и туризмот

14.01.2015 28.01.2015 9 h

Работна сила и вработеност

13.01.2015 27.01.2015 9 h

Урбани системи

13.01.2015 27.01.2015 9 h

Демографско стареење

14.01.2015 28.01.2015 9 h

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.