Предмет

Испитна сесија јануари/февруари

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

15.01.2019 05.02.2019

8

Менаџмент во туризмот

16.01.2019 06.02.2019

8

Просторното планирање и туризмот

15.01.2019 05.02.2019

8

Просторното планирање

16.01.2019 06.02.2019

8

Урбани системи

15.01.2019 05.02.2019

8

Управување со човечки ресурси

16.01.2019 06.02.2019

8

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.