Предмет

Испитна сесија јануари/февруари

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

14.01.2020 28.01.2020

8

Менаџмент во туризмот

15.01.2020 29.01.2020

8

Просторното планирање и туризмот

14.01.2020 28.01.2020

8

Просторното планирање

15.01.2020 29.01.2020

8

Управување со човечки ресурси

15.01.2020 29.01.2020

8

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.