Предмет

јуни

август/септември

I декада

II декада

I декада

II декада

Алтернативни форми на туризмот

05.06.2012

19.06.2012

06.09.2012

11.09.2012

Менаџмент во туризмот

06.06.2012

21.06.2012

05.09.2012

12.09.2012

Испитите започнуваат во 09:00 h.

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.