Предмет

мај/јуни

август/септември

I декада

II декада

I декада

II декада

Алтернативни форми на туризмот

22.05.2013 06.06.2013 27.08.2013 10.09.2013

Менаџмент во туризмот

29.05.2013 12.06.2013 29.08.2013 11.09.2013
Урбани системи 28.05.2013 11.06.2013 22.08.2013 03.09.2013
Демографско стареење 28.05.2013 11.06.2013 22.08.2013 04.09.2013

Испитите започнуваат во 09:00 h.

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.