Предмет

                             Јунска испитна сесија                                              Септемвриска испитна сесија

I декада

II декада

 

I декада

II декада  

Алтернативни форми на туризмот

06.06.2019 18.06.2019 8 ч 03.09.2019 17.09.2019 8 ч

Менаџмент во туризмот

05.06.2019 19.06.2019 8 ч 04.09.2019 18.09.2019 8 ч

Просторното планирање и туризмот

06.06.2019 18.06.2019 8 ч 03.09.2019 17.09.2019 8 ч
Просторното планирање 05.06.2019 19.06.2019 8 ч 04.09.2019 18.09.2019 8 ч

Урбани системи

06.06.2019 18.06.2019 8 ч 03.09.2019 17.09.2019 8 ч

Управување со човечки ресурси

05.06.2019 19.06.2019 8 ч 04.09.2019 18.09.2019 8 ч
Сообраќајна со туристичка географија 06.06.2019 18.06.2019 8 ч 03.09.2019 17.09.2019 8 ч

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.