Предмет

Испитна сесија јуни/јули

I декада

II декада

III декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

17.06.2020 29.06.2020 08.07.2020 10

Менаџмент во туризмот

17.06.2020 29.06.2020 08.07.2020 11:30

Просторното планирање и туризмот

17.06.2020 29.06.2020 08.07.2020 10

Просторното планирање

17.06.2020 29.06.2020 08.07.2020 11:30

Урбани системи

17.06.2020 29.06.2020 08.07.2020 11:30
Сообраќајна со туристичка географија 17.06.2020 29.06.2020 08.07.2020 11:30

Начинот на полаѓање ќе се одвива со физичко присуство на студентите на факултетот согласно препораките за заштита и Одлуката за Протокол на работа со физичко присуство донесена од Природно-математичкиот факултет.

Испитите ќе се одржат во амфитеатар 305.