Предмет

Испитна сесија Мај/Јуни

I декада

II декада

 

Алтернативни форми на туризмот

28.05.2014 11.06.2014 9 h

Менаџмент во туризмот

29.05.2014 12.06.2014 9 h

Просторното планирање и туризмот

27.05.2014 10.06.2014 9 h

Стратегија за развој на туризмот

29.05.2014 12.06.2014 11 h

Урбани системи

28.05.2014 11.06.2014 9 h

Демографско стареење

27.05.2014 10.06.2014 11 h

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.