Предмет

Испитна сесија мај/јуни

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

01.06.2016 15.06.2016 08:00

Менаџмент во туризмот

01.06.2016 15.06.2016 08:00

Просторното планирање и туризмот

02.06.2016 16.06.2016 08:00

Урбани системи

01.06.2016 15.06.2016 08:00

Демографско стареење

02.06.2016 16.06.2016 08:00

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.