Предмет

Испитна сесија мај/јуни

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

31.05.2017 13.06.2017 9

Менаџмент во туризмот

01.06.2017 14.06.2017 9

Просторното планирање и туризмот

31.05.2017 13.06.2017 9

Урбани системи

31.05.2017 13.06.2017 9

Просторното планирање

01.06.2017 14.06.2017 9
Демографско стареење 31.05.2017 13.06.2017 9
Медицинска географија 01.06.2017 14.06.2017 9
Управување со човечки ресурси 01.06.2017 14.06.2017 9

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.