Предмет

                             Испитна сесија Мај/Јуни                                   Испитна сесија Август/Септември

I декада

II декада

 

I декада

II декада  

Алтернативни форми на туризмот

27.05.2015 10.06.2015 9 ч 19.08.2015 02.09.2015 9 ч

Менаџмент во туризмот

26.05.2015 16.06.2015 9 ч 18.08.2015 09.09.2015 9 ч

Просторното планирање и туризмот

28.05.2015 11.05.2015 9 ч 20.08.2015 03.09.2015 9 ч

Урбани системи

27.05.2015 10.06.2015 9 ч 19.08.2015 02.09.2015 9 ч

Демографско стареење

26.05.2015 16.06.2015 9 ч 18.08.2015 09.09.2015 9 ч
Работна сила и вработенсот 27.05.2015 10.06.2015 9 ч 19.08.2015 02.09.2015 9 ч

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.