Предмет

Испитна сесија мај/јуни

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

23.05.2018 06.06.2018 8

Менаџмент во туризмот

22.05.2018 05.06.2018 8

Просторното планирање и туризмот

23.05.2018 06.06.2018 8

Просторното планирање

22.05.2018 05.06.2018 8

Урбани системи

23.05.2018 06.06.2018 8
Управување со човечки ресурси 22.05.2018 05.06.2018 8
Туризмот и сообраќајна географија 22.05.2018 05.06.2018 12
Сообраќајна со туристичка географија 23.05.2018 06.06.2018 8

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.