Предмет

Испитна сесија септември

I декада

II декада

Час

Алтернативни форми на туризмот

05.09.2018

19.09.2018

8

Менаџмент во туризмот

06.09.2018

18.09.2018

8

Просторното планирање и туризмот

05.09.2018

19.09.2018

8

Просторното планирање

06.09.2018

18.09.2018

8

Урбани системи

05.09.2018

19.09.2018

8

Управување со човечки ресурси

06.09.2018

18.09.2018

8

Сообраќајна со туристичка географија

05.09.2018

19.09.2018

8

Просториите каде што ќе се спроведуваат испитите ќе бидат одредени на денот на полагањето.

Студентот има право да полага само на еден датум во сесија.