Датум Известувања од доц. д-р Иван Радевски
18.04.2019 Klimatologija
Ред. Бр.  Име Презиме I колоквиум II колоквиум Испит
1 Емилија Бунарџиевска 10 9 10
2 Филип Јованоски 9 6 8
3 Андреа Алексоска 9 9 9
4 Стефан Спирковски 8 9 9
5 Јована Темелковска 7 8 8
6 Ведра Стојановска 7 7 7
7 Мелахат Ејуп 7 8 8
8 Теодор Ѓорѓиев 6 8 7
9 Ивана Крстова 6 6 6
10 Петар Наумоски 6    
11 Марта Мишкова 5  
12 Стефани Стомнароска 5 5  
13 Ивана Стојаноска 5 5  
14 Дамјан Маневски 5    
15 Mирљинда Рамадани   5  
16 Хисамедин Беќири   5  
17          
18          
19          
18.02.2019
Ред. Бр.  Име Презиме I колоквиум II колоквиум Испит
1 Стефан Аризанковски      
2 Александар Стајиќ 6 7 7
3 Илија Ристески 7 9 8
4 Марија Василева 7 9 8
5 Здравко Манолев 7 9 8
6 Дарко Трипуновски 8 10 9
7 Оливер Шеќеровиќ 5   5
8 Виктор Блажевски 5 6  
9 Виктор Андоновски 5 5 6
10 Ана Димитриевска 5 10  
11 Георгина Пупалеска / 5
12 Марија Петковска 5    
13 Пане Трајков 5, 8 7 8
14 Драган Талевски 5 6  
15 Бојан Павловски      
16 Ивана Илиевска 9 8 9
17 Кирил Димитровски / 5 5
18 Оливер Конески 7 8 8
19 Драган Златков / 5  
20 Ана Димитрова / 6  
21 Мухамед Шерифовски  (климатологија)   5   5
22 Јустра Рамани       5
23 Георгина Пупалеска (климатологија)       6
24 Драган Златков (Климатологија)       6
25 Ермира Мемеди (Климатологија)       5
26 Драгана Ефтимова (Климатологија)       5
19.9.2018 Испитот во септемврискиот рок го положи само колегата Ѓорги Палески со оценка 6
05.06.2018
Хидрологија
1. Ненад Златановски         9
2. Михаела Димовска          5
3. Филип Василевски           5
4. Јустра Рамани                  5
05.06.2018 Климатологија
Ред. Бр.  Име Презиме I колоквиум II колоквиум Испит
1 Стефан Аризанковски 6 7 7
2 Александар Стајиќ 7 6 7
3 Илија Ристески 7 7 7
4 Марија Василева 8 8 8
5 Здравко Манолев 10 9 10
6 Дарко Трипуновски 8 9 9
7 Оливер Шеќеровиќ 6 6 6
8 Виктор Блажевски 5 5 5
9 Виктор Андоновски 6 5 5
10 Ана Димитриевска 5 7  
11 Георгина Пупалеска 5
12 Марија Петковска 5 5
13 Пане Трајков 7 7 7
14 Драган Талевски 6 6 6
15 Бојан Павловски 5    
16 Ивана Илиевска 5 5 6
17 Кирил Димитровски 5 5 5
18 Оливер Конески     7
05.12.2017 Резултати од ноемврискиот испитен рок (Климатологија)

1. Ивана Наумоска                        5
2. Емир Рашиќ                               6
3. Михаела Димовска                   5
4. Михаел Несторовски               8
5. Јусра Рамани                             5
6. Ардита Тоска                             6
30.01.2018
10.01.2018
Ред. Бр.  Име Презиме I колоквиум II колоквиум Испит
1 Ненад Златановски 6
2 Ханис  Биљали 6 9 8
3 Христијан  Граороски 6 6 6
4 Тихомир Митрев 5,7 7 7
5 Михајло  Павиќевиќ 5,6 8 7
6 Стефан  Крстев 6 8 7
7 Драгана  Талеска 6 7 7
8 Диме Недев 7 9 8
9 Мартин  Дејановски  5,5 8
10 Блерта Лимани 5,6 6 6
11 Ана  Димитрова 5
12 Емилија  Ѓорѓевска 5 7
13 Иван  Богдановски 5,5 7
14 Егзон Арслановски 5
15 Александар  Стојаноски 5,6 6 6
16 Јованчо  Јолевски 5 5
17 Христина  Ниневска 6,8 10 9
18 Синоличка  Божиновска 6
19 Михаела Димовска 5 5
20 Филип  Младеновски 5,5 6
21 Филип  Велески 8 9 9
22 Бојана Алексова 7 7 7
23 Наталија Крстеска / 5  
24 Ѓорѓи Палески / 5  
25 Михаела Димовска Климатологија   7
07.09.2017 Резултати од испитот во августо-септемвриска испитна сесија

 

1.      Стефан Петрески                   Хидрологија               8

2.      Теодора Петрушева               Климатологија           6

3.      Михаел Несторовски             Климатологија            5

4.      Милица Спасовска                 Хидрологија               6

5.      Емир Рашиќ                           Климатологија           5

6.      Наташа Угриноска                 Хидрологија               5

7.      Филип Василевски                 Хидрологија                5

8.      Петар Нанов                          Хидрологија               5

9.      Ѓорги Такев                           Хидрологија               5

10.  Трајче Стојкоски                    Хидрологија               5

11.  Младенчо Клечкароски         Хидрологија               5

09.06.2017 Хидрологија 1. Мартин Ефремовски     6
2. Кристина Тодоровска  6
09.06.2017 Климатологија
Ред. Бр. Име и презиме I Колоквиум II Колоквиум Испит
1 Христијан Граороски 8 8  
2 Јованчо Јолевски 5 5 6
3 Христина Ниневска 8 9 9
4 Тихомир Митрев 7 8 8
5 Ѓорги Палески 7 5  
6 Зорица Талеска 5 5 5
7 Михаела Димовска 5 5 5
8 Блерта Лимани 6 5  
9 Диме Недев 8 9 9
10 Иван Богдановски 7 8 8
11 Емилија Ѓорѓеска 7 7 7
12 Теодора Петрушева 5 5  
13 Халиле Билали 7 /  
14 Михајло Павиќевиќ 7 8 8
15 Драгана Талеска 7 7 7
16 Стефан Крстев 10 9 10
17 Ивона Топалзолева 10 8 9
18 Мартин Дејановски 6 6 6
19 Јустра Рамани 5 5  
20 Наталија Крстеска 8 7 8
21 Филип Младеновски 6 6 6
22 Александар Стојаноски 6 7 7
23 Ана Димитрова     6
24 Филип Велески 5 /  
25 Ардита Тоска 5 5  
26 Бојана Алексова 6 8 7
27 Емир Рашиќ / 5  
28 Филип Велески / 5 7
29 Ханис Билали / 8  
30 Ивона Наумоска / 5  
31 Синоличка Божиновска 7 6 7
32 Не напишал име   5  
33 Ненад Златановски 9 7 8
34 Александра Павлова     5
18.04.2017 Резултати по предметот Климатологија, одржан на летен семестер, 2017 година
 
Ред. Бр. Име и презиме I Колоквиум II Колоквиум Испит
1 Христијан Граороски 8 8  
2 Јованчо Јолевски 5 5  
3 Христина Ниневска 8 9 9
4 Тихомир Митрев 7 8 8
5 Ѓорги Палески 7 5  
6 Зорица Талеска 5 5  
7 Михаела Димовска 5 5  
8 Блерта Лимани 6 5  
9 Диме Недев 8 9 9
10 Иван Богдановски 7 8 8
11 Емилија Ѓорѓеска 5 7  
12 Теодора Петрушева 5 5  
13 Халиле Билали 7 /  
14 Михајло Павиќевиќ 7 8 8
15 Драгана Талеска 7 7 7
16 Стефан Крстев 10 9 10
17 Ивона Топалзолева 10 8 9
18 Мартин Дејановски 6 5  
19 Јустра Рамани 5 5  
20 Наталија Крстеска 8 7 8
21 Филип Младеновски 6 5  
22 Александар Стојаноски 6 5  
23 Ана Димитрова 5 5 5
24 Филип Велески 5 /  
25 Ардита Тоска 5 5  
26 Бојана Алексова / 8  
27 Емир Рашиќ / 5  
28 Филип Велески / 5  
29 Ханис Билали / 8  
30 Ивона Наумоска / 5  
31 Синоличка Божиновска / 6  
32 Не напишал име   5  
33 Ненад Златановски / 7  
34        
08.03.2017

Литература и прашања по Климатологија

Hidore, J., Oliver J.E., Snow, M., Snow, R. (2009). Climatology: An atmospheric science. Pearson, 3rd edition, 1-408 pp

Прв колоквиум:

1. Кои научници ги пронашле термометарот, барометарот и кој ја изработил првата изотермна карта? 7

2. Кои се главните подобласти на климатологијата? 8

3. Што се World data climatic centre? 9

4. Кои се изолиниите што се користат во климатологијата - наброј ги и објасни ги? 11

5. Кои се 4те најзастапени гасови во атмосферата и со колкав дел од милионот? 13

6. Кои се константни а кои променливи гасови во атмосферата и нивни карактеристики? 15

7. Основни карактеристики на тропосфера. 15

8. Основни к-ки на стратосфера. 18

9. Основни к-ки на јоносфера. 18

10.Што е и колку изнесува сончевата константа?

11. Што е албедо и колку изнесува за снег, асфалт, листопадни шуми, зимзелени шуми и сув песок? 26-27

12. Објасни го ефектот на стаклена градина. 31

13. Поим за латентна толплина. 32

14. Како настануваат годишните времиња (објасни афел, перихел, рак и јарец) 36

15. Објасни го дневното греење. 41

16. Објасни го ноќното ладење. 42

17. Каде се забележани и колку ºC изнесуваат екстремите на Земјата? 43

18. Влијание на ГШ врз температурите со примери. 45

19. Нацртај и објасни шема на хидролошкиот циклус. 60

20. Поим за точка на росата. 61

21. Од кои три главни фатори зависи испарувањето? 62

22. Три основни типа облаци и дефинирање. 65

23. Што значат префиксите cirro, nimbo и alto? 65

24. Видови врнежи. 69

25. Од што зависи вкупното количество врнежи? 72

26. Како се распределени врнежите во Северна Америка? 74

27. Екстреми во мерењата на морскиот притисок. 82

28. Што е ќелија, корито и гребен кај воздушниот притисок? 83

29. Поим за атмосферски притисок. 82

30. Нацртај шема на низок и висок притисок и објасни ја. 84

31. Објассни го Кориолисовиот ефект. 85

32. Објасни ги пасатите. 94

33. Тропски источни ветрови. 95

34. Западни ветрови. 96

35. Монсуни. 98

36. Планински и долински ветрови. 103-104

37. Објасни Ел-Нињо - јужна осцилација. 113

38. Ел Нињо и времето на С. Хемисфера. 117

39. Ла Ниња. 117

40. Топол и студен фронт. 127-128

41. Сателити во поларна орбита. 137

42. Поим за тропски циклони. 143

43. Каде и кога настануваат циклоните. 145

44. Во кои услови се формираат грмотевиците?

45. Торнадо.152

46. Суши. 159

47. Радар инструмент за анализи и предвидувања. 158

48. Прецизност на рамнодневницата. 170/171

49. Три начини на влијание на океаните врз климата. 172

50. Вонземски влијанија врз климата. 172

 

Втор колоквиум:

 

1. Истражување на мразот од Луис Агасис. 177

2. Периглацијални докази 181

3. Климата по повлекувањето на мразот. 186

4. Мал леден период. 188

5. Настан на Антактик во 2000 година. 206

6. Зголемување на топењето на мразот на Гренланд. 208

7. Арктички леден гребен. 210

8. Глечери во европа и Америка. 213

9. Одлики на крајот на последниот глацијален напредок. 215

10. Промена на временски системи во Европа. 216

11. Градови до кафеави облаци и намалена светлина. 235

12. Кисели дождови. 236

13. Меланом. 244

14. Микроклима. 250

15. Граничен слој на шума. 255

16. Мезоклима. 256

17. Макроклима. 256

18. Принципиелни климатски типови според Кепен.

19. Пустини. 262

20. Савани. 262

21. Тундра и тајга. 263

22. Распространетост на клима на тропски дождовни шуми. 267

23. Тропско обезшумување. 271

24. Просечни Врнежи кај тропска сува и влажна клима. 273

25. Карактеристики на тропски пустини. 275

26. Основни одлики на пустински бури. 278

27. Лето на средните ширини. 284

28. Зима на средните ширини. 287

29. Врнежи кај влажна клима на средни ширини. 289

30. Крајбрежни клими на западен брег. 291

31. Формула за континенталност според Горзински (равенка и објаснување). 293

32. Формула за континенталност според Конрад (равенка и објаснување). 293

33. Распространетост на летна сува клима на умерените ширини. 295

34. Температурни одлики кај пустини на средни ширини. 297

35. Распросстранетост на поларна сува и влажна клима. 306

36. Состојба при рамнодневница на Антарктик. 309

37. Температури на Анатарктик. 308

38. Врнежи на Атарктик. 310

39. Основни одлики на планинска клима. 313

40. Биометеоролошки индекси. 322

41. Опасности од топлински стрес. 323

42. Климатотерапија. 42

43. Степен на дневно греењње и ладење. 332

44. Ветер во градовите. 339

45. Објасни албедо и wind rose (ружа на ветер) 361-Речник

46. Објасни Аурора и Афел. 362

47. Објасни дефлација и градиент на притисок. 363

48. Објасни ефект на стаклена градина и инверзија. 364

49. Објасни латентна енергија и мала ледена доба. 365

50. Објасни тајфун и тајга. 369

 

24.12.2016 Испитот во јануарско-февруарскиот испитен рок кај доц. д-р Иван Радевски ќе се одржи на 20 и 27 јануари 2017 година во 9h, хидролошка лабораторија (81).

Доц. д-р Иван Радевски
24.12.2016 Резултати од Колоквиум по предметот Хидрологија, одржан на 18.11.2016 година и вториот колоквиум одржан на 22.12.2016
 
Ред. Бр. Име и презиме I Колоквиум II Колоквиум Испит
1 Златко Валазовски 5 6  
2 Фросина Колевска 5    
3 Милица Спасовска 5    
4 Трајче Стојкоски 5    
5 Маја Станкоска 5    
6 Теодор Мицески 5 6  
7 Марија Митреска 5    
8 Сабир Мемедов 5    
9 Младенчо Клечкароски 5    
10 Мартин Ефремовски 5 5  
11 Бојам Аврамовски 5    
12 Александра Ристевска 6 6 6
13 Николче Савевски 6 6 6
14 Ненад Ристиќ 6 6 6
15 Оливер Василевски 6 8 7
16 Моника Кузевска 7 9 8
17 Марио Спиркоски 8 7 8
18 Ивона Грашкоска 8    
19 Александар Мијаковски 9 7 8
20 Ангела Горјанов 10 10 10
21 Стефан Петрески   5  
22 Аделина Хаџијевска   5  
23 Кристина Тодоровска   5  
24        
08.11.2016 Испитот по предметите кај Доц. д-р Иван Радевски ќе се одржи на 17.11.2016 во 9h
12.09.2016 Резултати од испитот спроведен на 12.09.2016 година

1. Михаило Јосифов      Хидрологија       6
2. Стефан Петрески      Хидрологија        5
3. Трајче Стојкоски       Хидрологија        5
4. Златко Валазовски    Хидрологија        5
5. Петар Нанов               Хидрологија        5
6. Маја Станкоска          Хидрологија        5
08.04.2016 Испитот по предметите кај Доц. д-р Иван радевски ќе се одржи на 15.04.2016, петок во 9h, во хидролошката лабораторија (81)
23.12.2015 Резултати од I и II Колоквиум по предметот Хидрологија, одржани во зимскиот семестер во 2015 година
 
Ред. Бр. Име и презиме I Колоквиум II Колоквиум Испит
1 Иле Олумчев 5 6 7
2 Душко Шуплиноски 5 5
3 Маја Станкоска 5 5
4 Стефан Трајков 6 5
5 Кристијан Вељаноски 9 10 10
6 Дајана Митева 6 7 7
7 Дарко Стаменовски 5 5 6
8 Елена Деспотоска 8 8 8
9 Сашка Искова 10 10 10
10 Михајло Јосифов / 5
11 Трајче Стојкоски / 5  
12 Стефан Манојловски / 8 7
*Студентите кои што не положиле еден од колоквиумите, да се јават на испит само за неположениот колоквиум.
02.11.2015 Испитот по предметите Хидрологија, Социоекономски с-ри на населението, Географија на религии и Линиска инфраструктура ќе се одржи на 18.11.2015 година во 09 h, во Хидро. лаб. (бр 81)
09.09.2015 Испитите во втората декада во септемврискиот рок се презакажуваат за 09.09.2015, во 9h, во просторија бр. 81
18.05.2015 Известување за испити по предметите Хидрологија, Линиска инфраструктура, Социоекономски с-ри на населението и Географија на религии

Испитите во јунскиот испитен рок  ќе се одржат на 09.06.2015 (09
h) и 15.06.2015 (09 h).
Испитите во септемврискиот испитен рок ќе се одржат на 31.08.2015 (09 h) и 0
5.09.2015 (09 h).

20.03.2015 Известување

Испитот во Дополнителната априлска сесија, по предметите Хидрологија и Социоекономски с-ри на населението ќе се спроведе на 20.04.2015 година, во 9 часот, во просторија бр. 81.

24.02.2015 Се известуваат студентите кои што го слушаат предметот географија на религии дека референтна литература за испит е книгата: Grčić, M. D. (2011). Geografija religija. Geografski Fakultet Univerziteta., Beograd., додека како дополнителна литература ќе се користи делото: Stump, R. W. (2008). The geography of religion: Faith, place, and space. Rowman & Littlefield Publishers.


27.01.2015 Резултати од испитот по предметот хидрологија во јануарско-февруарскиот испитен рок (2015)
Ред. Бр. Име и презиме I колоквиум II колоквиум Испит
1 Моника Андрееска 6 8 7
2 Мартин Тодороски 8 10 9
3 Петар Трајков 8 9 9
4 Арсе Кузмановски 10 10 10
5 Билјана Бабаноска     5
6 Александар Илиев   5  
7 Драги Ризовски     5
8 Беса Лужа 6 8 7
9 Антонио Трајков     5
10 Никола Трендафилоски     5
11 Македонка Димовска Силјаноска     5
12 Роберт Спасов 7 9 8

25.12.2014 Резултати од вториот колоквиум по хидрологија (студентите со * го полагале првиот колоквиум)
Ред. Бр. Име и презиме Бодови оценка
1 Александар Илиев* 50 6
2 Петар Трајков* 70 8
3 Бурим Лужа* 20 5
4 Златко Валазовски 10 5
5 Беса Лужа* 50 6
6 Никола Трендафилоски 50 6
7 Билјана Бабаноска* 25 5
8 Арсе Кузманоски 95 10
9 Никола Јордановски 80 9
10 Моника Андрееска 70 8
11 Роберт Спасов 80 9
28.11.2014

Прашања по хидрологија (II колоквиум)

 

1. Која е равенката со објаснување што се користи за воден биланс на големи речни сливови? (стр. 112)

2. Равенка со објаснување за врнежи при како елемент на воден биланс (стр. 113)

3. Равенка со објаснување за висина на истекување (стр. 113)

4. Дефиниција за голема вода (стр. 117)

5. Дефиниција за мала вода (стр. 118)

6. Кои се планински тип на реки според Војејков (стр. 118)

7. Западноевропски тип на реки според Војејков (стр. 119)

8. Медитерански тип според Војејков (стр. 119)

9. Пустински тип на реки според Војејков (стр. 120)

10. Равенка и објаснување за кинетичка енергија на реката (стр. 122)

11. Длабинска ерозија (стр. 124)

12. Пренос на нанос дефиниција (стр. 127)

13. Равенка и објаснување за сумарен пренос на нанос (стр. 129)

14. Дефиниција за порои (стр. 130)

15. Типови на порои и објаснување (стр. 130-131)

16. Поим за езеро и поделба според карактерот (стр. 157)

17. Во групата истечни езера се вбројуваат: (стр. 157)

18. Како настануваат урниските езера со пример (стр. 159)

19. Речни ерозивни езера (стр. 159)

20. Картсни ерозивни езера (стр. 160)

21. Суфиозни езера (стр. 161)

22. Еолски езера (стр. 161)

23. Приморски акумулативни езера - лагуни со цртеж и објаснување (стр. 161)

24. Зоогени езера (стр. 163)

25. Криптодепресивни езера (стр. 164)

26. Нацртај ја и објасни ја серијата крајбрежни релјефни облици (стр. 165)

27. Нацртај ги објасни ги трите фази во развојот на проточните езера. (стр. 166)

28. Површина на езерата (стр. 167)

28. Широчина на езерата (стр. 167)

29. Разгранетост на бреговата линија -  равенка и објаснување (стр. 168)

30. Длабочина на езерата - равенка и објаснување (стр. 168)

31. Просечен пад на езерското дно - равенка и објаснување (стр. 169)

32. Крива на езерското дно- равенка и објаснување (стр. 169)

33. Загубата на вода од езерото се врши на следниве начини: (стр. 170)

34. Елементи на бранот (стр. 172)

35. Димензии на езерските бранови (стр. 173)

36. Денивелација на езерското ниво (стр. 173)

37. Сејш (стр. 174)

38. Езерски струи - поим и наброи ги (стр. 175)

39. Зонални одлики на езерско ниво кај езерата во топлиот појас (стр. 176)

40 Зонални одлики кај езерско ниво кај езерата во умерена зона со конт. клима (стр. 177)

41. Повеќегодишни промени на езерското ниво и фази (стр. 178)

42. Конвективно мешање или вертикална циркулација на езерската водена маса (стр. 181)

43. Пролетно загревање (стр. 182)

44. Зимско разладување (стр. 183)

45. Слоеви при вертикална распределба на температури кај езера (стр. 183-184)

46. Фронт на термичка бара (стр. 184)

47. Нараснување на мразот (стр. 185)

48. Термички особини на езера во умерен појас според Форел (стр. 186)

49. Термичка класификација на Хатчинсон (стр. 187)

50. Проѕирност (стр. 188)

51. Боја на езерската вода (стр. 189)

52. Соли во езерска вода - поделба (стр. 190)

53. Кислород во езерската вода (стр. 192)

54. Биолошки типови на езера (стр. 193)

55. Типови на жив свет кај езерата (стр. 194)

56. Водостопанско значење на езерата (стр. 197)

57. Основни стадиуми на животот на езерата (стр. 196)

58. Риболов (стр. 198)

59. Водоснабдување (стр. 198-199)

60. Хидроенергетика (стр. 199-200)

 

13.11.2014 Резултати од првиот колоквиум по хидрологија
Ред. Бр. Име и презиме датум Бодови оценка
1 Бурим Лужа 13.11.2014 0 5
2 Никола Трендафилоски 13.11.2014 0 5
3 Моника Андрееска 13.11.2014 50 6
4 Мартин Тодороски 13.11.2014 70 8
5 Давор Конески 13.11.2014 0 5
6 Џафер Шемѓединовски 13.11.2014 0 5
7 Петар Трајков 13.11.2014 40 5
8 Антонио Трајков 13.11.2014 50 6
9 Беса Лужа 13.11.2014 50 6
10 Никола Јордановски 13.11.2014 80 9
11 Билјана Бабаноска 13.11.2014 35 5
12 Арсе Кузманоски 13.11.2014 90 10
13 Роберт Спасов 13.11.2014 60 7
07.11.2014

Прашања по хидрологија (I колоквиум)

 

1. Кои научни дисциплини ја сочинуваат хидрологијата на копното и што проучуваат? (стр. 3)

2. Градба на молекулите на водата (стр. 6)

3. Кои типови на молекули на водата постојат и нацртај нивна шема? (стр.7)

4. Боја на водата со скала (стр. 8)

5. Три равенки со објаснување на Водниот биланс на Земјата  (стр. 10)

6. Како се делат и каде се наоѓаат хидрогеолошките изолатори спрема положбата (14)

7. Поим и објаснување за хидроскопска вода (стр. 16)

8. Поим и објаснување за капиларни води (стр. 17)

9. Како се делат водите според топлотните својства на човековите сетила (стр. 19)

10. Тврдина на подземните води и скала по Ф. Клут (стр. 21)

11. Нацртај и објасни го сложениот издан (стр. 24)

12. Нацртај пресек на терен со артески издан и објасни го (стр. 28)

13. Објасни ги трите зони во карстот според  Јован Цвијиќ  (стр. 31)

14. Класификација на изворите според издашноста во групи (стр. 34)

15. Нацртај депресиски извор и објасни (стр. 35)

16. Нацртај контактен извор и објасни (стр. 37)

17. Нацртај потајница и објасни ја појавата (стр. 39)

18. Нацртај есставела и објасни ја појавата (стр. 39)

19. Нацртај пукнатински артески извор и објасни го (стр. 41)

20. Нацртај гејзер и објасни го (стр. 43)

21. Стационарен метод во потамолошките проучувања (стр. 45)

22. Експериментален метод (стр. 45)

23. Постојани и периодични речни текови (стр. 47)

24. Понорници и пониквици (стр. 48)

25. Поим за делти и типови (стр. 48)

26. Коефициент на развиеност на речниот тек – равенка и објаснување (стр. 49)

27. Просечен пад на реката – равенка и објаснување (стр. 49)

28. Типови на речен пад (стр. 49)

29. Поим за брзаци, слапови и водопади (стр. 50)

30. Страхлеров ред – цртеж и објаснување (стр. 51)

31. Ред на Шреве – цртеж и објаснување (стр.  51)

32. Честина на водотеци – равенка и објаснување (стр. 52)

33. Густина на водотеците – равенка и објаснување (стр. 52)

34. Правоаголен тип на речна мрежа - цртеж и објаснување (стр. 53)

35. Радијален тип на речна мрежа - цртеж и објаснување (стр. 53)

36. Внатрешен водораздел (стр. 54)

37. Главен водораздел на Земјата (стр. 54)

38. Бифуркација (стр. 55)

39. Должина на водораздел – поим, равенка и објаснување (стр. 56)

40. Средна висина на водоразделот – равенка и објаснување (стр. 56)

41. Пиратерија – цртеж и објаснување (стр. 57)

42. Поим за слив и како се определува на картата (стр. 57)

43. Должина на сливот (стр. 58)

44. Просечна широчина на сливот – равенка и објаснување (стр. 58)

45. Средна височина на сливот – равенка и објаснување (стр. 59)

46. Коефициент на асиметрија на сливот – равенка и објаснување (стр. 59)

47. Просечен пад на сливот – равенка и објаснување (стр. 60)

48. Коефициент на полност на сливот – равенка и објаснување (стр. 60)

49. Типизација на формите на сливови по Аполов – цртеж и објаснување (стр. 61)

50. Хипсографска крива на сливот – објасни (стр. 62)

51. Страни на долина (стр. 62-63)

52. Типови на долини според длабочината на засекувањето (стр. 63)

53. Вртлози и типови на вртлози кај речно корито (стр. 66)

54. II стадиум на меандри - објасни (стр. 67)

55. III стадиум на меандри – објасни (стр. 68)

56. Термо-карстни острови (стр. 70)

57. Класификација на водите спрема минерализацијата (стр. 75)

58. Боја на речната вода (стр. 75)

59. Температура на речната вода (стр. 76)

60. Како настанува замрзнувањето на реките? (стр. 77)

61. Откривање на реките односно топење на мразната покривка (стр. 79)

62. Формула и објаснување за хидраулички радиус (стр. 80)

63. Формула и објаснување за просечна длабочина на овлажнет профил (стр. 80)

64. Ламинарно движење (стр. 80)

65. Турбулентно движење (стр. 81)

66. Видови на движење на водата во реките (стр. 83)

67. Четири типа на струи според  Losijevski – нацртај и објасни (стр. 89)

68. Карактеристични водостои со кратенки (стр. 94)

69. Поим за нивометар (стр. 96)

70. Показател за дисецираност на релјефот – равенка и објаснување (стр. 100)

71. Рапавост на падините – равенка и објаснување (стр. 101)

72. Инфилтрација како хидролошка особина на земјиштето (стр. 103)

73. Езерност (заезереност) на сливот – равенка и објаснување (стр. 105)

74. Замрзнатост на сливот – равенка и објаснување (стр. 105)

75. Протек – равенка и објаснување (стр. 107)

76. Површина на овлажнет профил (стр. 107)

77. Мерење и карактеристики на хидрометриско крило (стр. 109-110)

78. Специфично истекување – равенка и објаснување (стр. 111)

79. Висина на истекување – равенка и објаснување (стр. 111)

80. Коефициент на истекување – равенка и објаснување (стр. 111)

 

21.10.2014 Се известуваат студентите по предметите Хидрологија и Социо-економски структури на населението дека термини за консултации за зимскиот семестар во 2014 година се од 10 до12 h во понеделник и 12-14 h во четврток, во кабинет бр 132 или во хидро. лаб (бр. 81)

Доц. д-р Иван Радевски
21.10.2014 Се известуваат студентите кои го сужаат предметот Хидрологија дека како препорачана странска литература е делото Физичка географија и околина од 351 до561 стр.

Доц. д-р Иван Радевски
22.10.2013 Се известуваат редовните студенти дека вежбите по предметот хидрологија ќе се изведуваат во вторник од 11-15h  во хидро. лаб. (81)
22.10.2012 Се известуваат вонредните студенти по предметите Рурална географија (насока демографија) и заштита на животната средина (наставна насока) дека закажаните вежби за 03.10.2013 се одложуваат за 10.11.2013 во 11h30' во хидролошка лабораторија (81)
25.09.2013 Се извесуваат студентите по предметите Хидрологија за насоките Наставна и ГИС, Заштита на жив. средина, Рурална географија на демографија и Клима на Земјата редовно да ги следат вежбите согласно распоредот за академската 2013/2014.

Асс. д-р Иван Радевски
08.10.2012 Се извесуваат студентите кои што слушаат вежби кај асс. м-р Иван Радевски по предметите хидрологија, основи на географија и заштита на животната средина задолжително да се јават на часовите по вежби согласно изработениот Распоред за 2012/2013 академска година почнувајќи од 15.10.2012 година.
06.09.2012

Резултати од испитот по хидрологија одржан во септемврискиот испитен рок- напишани се само студентите кои што положиле:

 

Ред. Бр.

Име и Презиме

Поени

Отценка

1

Трајче Гулев

56

7

2

Дарко Иванов

55

7

3

Наташа Велјаноска

50

6

4

Катерина Ѓоргиевска

48

6

5

Катерина Маневска

47

6

6

Елена Спасојевиќ

45

6

7

Дејан Дураковски

43

да се јави

 

                                                                                                                               Предметен професор

                                                                                                                Проф. д-р Олгица Димитровска

02.05.2012 Се молат студентите по сите предмети кои што слушаат вежби кај асс. м-р Иван Радевски да ги исполнат своите обврски (семинарски, проектни задачи и преводи) заклучно со 10.05.2012 година. Обврските го условуваат добивањето на потпис по соодветниот предмет.
30.03.2012 Се известуваат студентите дека во понеделник (02.04.2012) нема да се изведат везбите по Теренски истражувања во демографијата и регионална географија поради изведување на теренска настава.

Асс. м-р Иван радевски
29.02.2012 Се известуваат студентите во сите насоки на Институтот за геосграфија дека се воведува приемно време кај Асс. м-р Иван Радевски за летниот семестар во академската 2011/2012 година во деновите среда од 9 до 11 часот и четврток од 9-11 часот.

Асс. м-р Иван Радевски

10.11.2011

Се известуваат студентите-апсолвенти дека консултациите од испитот во октомсврискиот рок, по предметите на проф. д-р Драган Василески ќе се изведат на 14.11.2011 (понеделник) во 9 h во неговиот кабинет. Задолжително да се јават сите студенти кои што се повикани.

                                                                                                                                                                         Од предметниот професор 

17.11.2011
Се известуваат студентите апсолвенти дека испитот во ноемврискиот рок ќе се одржи на 23.11.2011 година.

                                                                                                           Од предметниот професор
25.11.2011 Ноемврискиот рок е презакажан за среда (30.11.2011) во 8.30 часот.