УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА: ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ПРВ ЦИКЛУС)

КОД

I СЕМЕСТАР

неделен фонд

семест. фонд

број на часови

кред.

ГГ001

Основи на географија

4 + 2

6*15

90/15

8

ГГ002

Картографија

6 + 6

12*15

180/15

8

ГГ029

Геоинформатика

4 + 2

6*15

90/15

8

ГФ001

Истор. на физ-геог. истр. во Македонија

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

17 + 10

27*15

405/15

30

 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ004

Општа геологија со петрографија

6 + 6

12*15

180/15

8

ГГ005

Климатологија

6 + 4

10*15

150/15

8

ГГ026

Тематска картографија

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ018

Студентска пракса

0 + 5

5*15

75/15

8

 

вкупно

15 + 15

30*15

450/15

30

 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ006

Хидрологија

6 + 4

10*15

180/15

8

ГГ007

Биогеографија

4 + 2

6*15

90/15

8

ГГ008

Педогеографија

4 + 2

6*15

90/15

8

ГФ002

Климатска регионализација

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

17 + 8

25*15

375/15

30

 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ010

Геоморфологија

6 + 6

12*15

180/15

6

ГУ001

Статистика

4 + 2

10*15

150/15

6

ГФ003

Почвите во Реп.Македонија

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

19 + 8

27*15

405/15

30

 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ047

Ерозија на земјиштето

6+ 4

10*15

150/15

6

ГГ009

Заштита на животната средина

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ033

Лимнологија

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

19 + 6

25*15

375/15

30

 

VI СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГФ004

Водни ресурси

6 + 4

10*15

150/15

6

ГГ016

Физичка географија на Република Македонија

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ048

Далечинска детекција

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ019

Студентска пракса

0 + 7

7*15

105/15

6

 

вкупно

16 + 13

29*15

435/15

30

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ036

Карстологија

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ049

Просторно планирање и развој

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ035

Заштита на природното наследство

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ020

Студентска пракса

0 + 7

7*15

105/15

6

 

вкупно

14 + 11

25*15

375/15

30

 

VIII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГФ005

Методологија на истражувачка работа

6 + 4

10*15

150/15

6

ГФ006

Биогеографија на Реп. Македонија

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ021

Студентска пракса

0 + 7

7*15

105/15

6

-

Дипломска работа

0 + 4

4*15

60/15

6

 

вкупно

15 + 15

30*15

450/15

30

 

 

Листа на изборни предмети:

 

ГФ007  Методологија на теренски истражувања 3 + 0

ГФ008  Методи на теренски истражувања 3 + 0

ГФ009  Геоморфолошко картирање 3 + 0

ГГ037  Регионална геоморфологија 3 + 0

ГФ010  Природниот комплекс во просторното планирање 3 + 0,

ГГ021   Просторно планирање 3 + 0

ГФ011  Моделирање на ерозијата 3 + 0

ГФ012  Заштита од ерозија 3 + 0

ГФ013  Тематски софтвер 3 + 0

ГФ014  Заштита на карстот

ГФ015  Спелеологија

ГФ016  Статистички методи во хидрологија

ГФ017  Статистички методи на климатологија

 

 


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk