УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 08/17/2016   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА: ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (ПРВ ЦИКЛУС)

 

Циклус: Прв циклус, 4 години (8 сесместри), 240 кредитни поени

Студии: Подрачје природно-математички науки (1), -поле географија (103) -област географски информациски системи

Стручно звање: -Дипломиран географ Географски ин формациски системи

Студиската програма по Географски информациски системи бара 4 години студирање (8 семестри), за коишто студентот добива 240 кредитни поени (КП).

Стручното звање што се доделува по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е: Дипломиран географ географски информациски системи

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII/2 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации.

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво на студии втор циклус на студии организиран од Институтот за географија и тоа во различни области на географијата (физичка, социјална и економска).

 

ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА:

Студиската програма на прв циклус студии по географски информациски системи е во траење од 4 години, односно 8 семестри.

 

ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ:

Студентите што ќе ги завршат овие студии се стекнуваат со минимум 240 кредити.

 

СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ,

ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И

НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ:

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети

На оваа студиска програма е запазен пропишаниот сооднос меѓу бројот на задолжителните и на изборните предмети. Во следнава табела е даден процентуален сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети за студиската програма.

 

Вкупно предмети

Задолжителни предмети

Изборни предмети од Институтот за географија

Изборни предмети од УКИМ

Пропишана норма

100 %

< 60 %

> 30 %

> 10 %

Предмети

32

19

10

3

Процент од програмата

100%

60 %

31%

9%

Структура на студиската програма Географски Информациски Системи

1.      Студиска програма со фонд на часови и број на кредити

РЕД.БР.

КОД

СЕМЕСТАР I

нед.фонд

кредити

1

ГГ002а

Картографија I

3+3

9

2

ГГ004

Општа геологија со петрографија

3+2

8

3

ГГ029

Геоинформатика

2+1

8

4

 

Изборен од УКИМ

2+0

5

 

 

ВКУПНО

10+6

30

 

 

СЕМЕСТАР II

 

 

5

ГГ002б

Картографија II

3+3

9

6

ГГ010

Геоморфологија

2+2

8

7

ГГ005

Климатологија

2+2

8

8

 

Изборен од УКИМ

2+0

5

 

 

ВКУПНО

9+7

30

 

 

СЕМЕСТАР III

 

 

9

ГГ006

Хидрологија

3+2

9

10

ГГ009

Заштита на животната средина

2+2

8

11

ГГ026

Вовед во Геогр. Инф. Системи

2+2

8

12

 

Изборен од ИГ, ПМФ

2+2

5

 

 

ВКУПНО

9+8

30

 

 

СЕМЕСТАР IV

 

 

13

ГГ011а

Географија на население и населби

3+2

9

14

 

Студентска практика

0+4

5

15

 

Изборен од ИГ,

2+1

9

16

 

Изборен од УКИМ

2+0

7

 

 

ВКУПНО

7+7

30

 

 

СЕМЕСТАР V

 

 

17

ГИ002

Дигитална картографија

2+2

9

18

ГГ013

Аграрна географија

2+2

9

19

 

Студентска практика1

0+4

5

20

 

Изборен од ИГ

2+1

7

 

 

ВКУПНО

6+9

30

 

 

СЕМЕСТАР VI

 

 

21

ГГ048

Далечинска детекција

2+2

9

22

 

Изборен од ИГ

2+2

8

23

 

Изборен од ИГ

1+2

6

24

 

Изборен од ИГ

2+2

7

 

 

ВКУПНО

7+8

30

 

 

СЕМЕСТАР VII

 

 

25

ГИ004

Бази на податоци

3+4

9

26

ГИ005а

ГИС апликации 1

2+2

8

27

 

Студентска практика

0+4

5

28

 

Изборен од ИГ

2+2

8

 

 

ВКУПНО

7+12

30

 

 

СЕМЕСТАР VIII

 

 

29

ГИ005б

ГИС апликации 2

2+2

8

30

ГИ014

Инфраструктура

1+2

7

32

 

Изборен од ИГ

1+2

7

33

 

Дипломска работа

0+10

8

 

 

ВКУПНО

4+16

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во студиската програма во 4-ти, 5-ти и 7-ми семестар е предвидена реализација на студентска практика која претпоставува практика во разни проектантски организации, статистички институции, државни институции и други институции и организации во кои се работи со софтверски пакети ориентирани за организација и воспоставување на ГИС. Студентот реализацијата на студентската практика ја докажува со потврда од организацијата каде што ја реализирал практиката и истата ја депонира во студентското досие.

Во студиската програма се вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 8 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа исклучиво во рамките на насоката од Географски информациски системи и тоа во рамките на потесно специјализираните предмети во функција на насоката и потесната специјалност или во други сродни институции кои се занимаваат со проблематика од областа на географски информациски системи и воедно е блиска на студиската програма.

Во материјалот што следи даден е преглед и организација на изборните предмети.

 

2. Листа на изборни предмети на Институтот за географија при ПМФ

Семестар 1

-Изборни предмети од УКИМ

  Слободен избор од студиските програми на УКИМ (мора да има најмалку 5 кредити)

 

Семестар 2

-Изборни предмети од УКИМ

  Слободен избор од студиските програми на УКИМ (мора да има најмалку 5 кредити)

 

Семестар 3

-Изборни предмети од ИГ и ПМФ

ГУ001     Статистика           2+2

ГУ001а   Математика          2+2

 

Семестар 4

-Изборни предмети од ИГ

ГГ008     Педогеографија 2+1

ГГ007     Биогеографија 2+1

  Слободен избор од студиските програми на УКИМ (мора да има најмалку 8 кредити)

 

Семестар 5

-Изборни предмети ИГ

ГИ001    ГИС техники и технологии 2+1

ГИ016    ISO стандарди на географски информации 2+1

 

Семестар 6

-Изборни предмети ИГ

ГГ014     Индустриска географија 2+1

ГГ044     Географија на енергетика 2+1

ГИ017    Глобални навигациски сателитски системи 1+2

ГИ018    Глобален позиционен систем 1+2

ГГ042а   Сообраќајна со турис. геогр. 2+2

ГТ010     Туристички информациски системи 2+2

 

Семестар 7

-Изборни предмети ИГ

ГГ021     Просторно планиранје 2+2

ГД027     Урбани системи 2+2

 

Семестар 8

-Изборни предмети ИГ

ГИ012    ГИС анализи 1+2

ГИ011    Управување соГИС проекти 1+2

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на оваа студиска програма студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Над 30% од изборните предмети (вкупно 13) студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Инатитутот за географија и Природно-математичкиот факултет, а останатите 10% од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата (универзитетска листа) на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ.

Предметите наведени како изборни треба да се бираат од листата како што е предвидено за секој семестар заради континуитет во студирањето.

 

Изработка на проектот:

Проф. д-р Благоја Маркоски

Останати членови на Институтот за географија на ПМФ

 

СКОПЈЕ,  фебруари 2014

 

Архимедова бр. 3, 1000-Скопје, Република Македонија

Тел. ++389 2 3117 055, факс ++389 2 3228 141


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk