УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
(ПО НАСТАВНИЦИ)


Проф. д-р Михаило Зиков

 

Предмет:  Климатологија

Зиков М. (2005): Климатологија, Селектор, Скопје

Зиков М. (2000): Метеорологија и климатологија, ПМФ, Скопје

Зиков М. (1997): Влијанието на Средоземното море врз климата на Република Македонија, Македонска ризница, Куманово

Лазаревски А. (1993): Климата во Република Македонија, Култура, Скопје

 

Предмет: Клима на Земјата

Шегота Т. (1988): Климатологија за географи, Загреб

Веќилска Б. (1991): Климатологија , Софија

 

Предмет: Просторно планирање

Зиков М. (2005): Просторно планирање, Аломон, Скопје

Зиков М. (1995): Просторно планирање, Институт отворено општество Македонија , Скопје

Зиков М. (1988): Компонентите на просторниот комплекс во просторното планирање,  НИО Студенски збор, Скопје

Стојков Б. (2000): Методи на просторното планирање, Белград

 

Предмет: Метеорологија

Спиридонев В. (2010): Метеорологија, Скопје

Милосављевиќ М. (1985): Метеорологија, Белград

 

Проф. д-р Драган Василески

 

Предмет:  Општа хидрологија

Василески, Д. (2003): “Хидрологија. (Авторизирани предавања), Природно-математички факултет, стр. 1-225, Скопје;

Брутсерт, В. (2010): “Вовед во хидрологија. Табернакул, стр. 1-598, Скопје (преведено од англиски);

Поповска, Ц., Ѓешовска, В., Доневска, К. (2004): Хидрологија. Градежен факултет, стр. 1-327, Скопје.

 

Предмет:  Физичка географија на Република Македонија

Стојмилов, А. (2002): Физичка географија на Република Македонија. Природно-математички факултет, стр. 1-311, Скопје;

Холден, Џ. (2009): Вовед во физичка географија и Околина. Просветно дело, стр. 1-762, Скопје (преведено од англиски);

 

Предмет:  Лимнологија

Dodson, S. (2005): Introduction to limnology. McGraw –Hill. 400 p. p.

Wetzel, R. G. (2001): Limnology: Lake and reservoir ecosystems. Academic press. 1006 p.p.

Василески, Д. (2010): Општа лимнологија. Авторизирани предавања, Природно-математички факултет, Скопје

 

Предмет:  Хидрологија на реки

Srebrenović, D. 1986. Primenjena hidrologija. Naucna knjiga, Zagreb, 509 pp.

Jevdjevic, V.1956. Hidrologija. Institute for the Development of Water Resources “Jaroslav Cerni"Belgrade, 401 pp.

Chow, VT. 1964. Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill Book Company, 367 pp.

 

Проф. д-р Благоја Маркоски

 

Предмет:  Картографија

Маркоски Б. (2003): Картографија, ГЕОМАП, Скопје

Robinson A., Sale R., Morrison J., Muehrcke P. (1985) Elements of Cartography, New York * Chichester * Brisbane * Toronto * Singapore.

Ljesevic M.A. & Zivkovic D.M. (2001) Kartografija, Beograd.

Маркоски Б. (1996): Тематска картографија - основен теоретско методолошки пристап. Природно-математички факултет, Скопје. 

Маркоски Б. (1996): Прирачник за ориентација во географскиот простор. Природно-математички факултет, Скопје. 

Keates J. (1976) Cartographyc design and production, Norfolk

Kraak .M.J and Ormeling F.J. (1997) Cartography visualization of spatial data, Singapore.

 

Предмет:  Географски информациски системи

Маркоски Б. ( 2007): Географски информациски системи , ГЕОМАП, Скопје

Jones C. (1997) Geographical Information Systems and Computer Cartography, Singapore.

Aronoff S. (1991) Geographic information systems: a management perspective, Ottawa.

 

Предмет:  Регионална географија

Vasovic M. (1985): Regionalna geografija, RAD, Beograd.

Vasovic M. (1971): Regionalna geografija, karakteristicne regije na zemjinoj povrsini, Naucna knjiga, Beograd.

Vasovic M., Jovicic Z. (1982): Vaznije turisticko geografske regije Evrope, RAD, Beograd.

 

Предмет:  Методика на наставата по географија

Андоновски Т., Селмани А. (1998): Матодика на наставата по географија, Скопје

 

Проф. д-р Никола Панов

 

Предмет: Основи на туризмот

Панов Н. (2004) : Основи на туризмот, Скопје, Република Македонија.

Панов Н., Штетиќ С. (2008): Туристичка географија, Скопје, Република Македонија.

Pearce D. (1997): Tourist Development, Canterbury-New Zealand.

 

Предмет: Основи на туризмологијата

Панов Н. (2004) : Основи на туризмот, Скопје, Република Македонија.

Јовичиќ Ж. (1980): Основи туризмологије, Београд, Република Србија.

Апостолов Н. (2003): Туристически ресурси, Варна, Н.Р. Бугарија.

 

Предмет: Алтернативни облици на туризмот

Штетиќ С. (2007): Посебни облици туризма, Београд, Република Србија.

Davidson R. (1993): Tourism, England.

Пасиновиќ М. (2006): Менанџмент природних и културних ресурса, Бар, Република Црна Гора.

 

Предмет: Географија на Европа

Панов Н., Талеска М. (2007): Географија на Европа, Скопје, Република Македонија.

Дабовиќ Т. (2008): Националне стратегије просторног развоја у Европи, Београд, Република Србија.

Vajt C., Grifin P., Meknajt T. (1972): Економска географија света, Belmont, California.

 

Предмет: Географија на Африка, Америка и Австралија

Панов Н. (2002): С А Д, Скопје, Република Македонија.

Мијалов Р. (2000): Географија на Австралија и Океанија, Скопје, Република Македонија.

Зиков М. (1999): Географија на Америка (скрипта), Скопје

Панов Н., Талеска М. (2008) Географија на Африка (скрипта), Скопје

Vajt C., Grifin P., Meknajt T. (1972): Економска географија света, Belmont, California.

 

Предмет: Сообраќајна и туристичка географија

Панов Н., Темјановски Р. (2004): Сообраќајна географија, Скопје, Република Македонија.

Ѓукиќ А. (2001): Прометна географија, Дубровник, Република Хрватска.

Панов Н. (2006): Сообраќајна географија, Скопје, Република Македонија.

Панов Н., Штетиќ С. (2008), Туристичка географија, Селектор, Скопје

 

Предмет: Социо-економска географија на Република Македонија.

Панов М. (1976): Географија на СР Македонија, Скопје, Република Македонија.

Стојмилов А. (2005): Социоекономска географија на Република Македонија, Скопје, Република Македонија.

Панов М. (1993): Селата во Република Македонија, Скопје, Република Македонија.

Проф. д-р Ристо Мијалов

 

Предмет:  Аграрна географија

Мијалов Р. (2008): Аграрна географија, Селектор, Скопје

Јаћимовић Б., Степић М. (2006): Основи аграрне географије, Јантар, Земун

Crkvenćič I., Malić A. (1988): Agrarna geografija, Ŝkolska knjiga, Zagreb

 

Предмет: Географија на Азија

Мијалов. Р. (1998): Географија на Азија, АМК МАКДИЗАЈН, Скопје

Kicošev S. (1996): Azija, Institut za Geografija, PMF, Novi Sad

Avijucki V. (2009): Kontinentalne geopolitike, CLIO, Beograd

 

Предмет: Политичка географија

Мијалов. Р. (2008): Политичка географија, (интерна скрипта), Скопје

Грчиќ М. (2000): Политичка географија, Географски факултет, Белград

Curtila V. (2004): Politička geografija i geopolitika, (skripta za studente iz predmeta Politička geografija i geopolitika), Fakultet političkih znanosti, Zagreb

 

Предмет: Природно географски основи на туризмот 

Мијалов Р. (2010): Природно географски основи на туризмот, Селектор, Скопје

Rakičević T. (1976): Opšta fizička geografija, Naučna Kniga, Beograd

Холден Џ. (2005): Вовед во физичка географија и околина, Просветно дело, Скопје

 

Предмет: Социо-економски основи на туризмот

Мијалов Р. (2010): Социо- економски основи на туризмот, (скрипта), ПМФ, Скопје

Диниќ Ј. (1999): Економска географија, Економски факултет, Белград

Маџевиќ М. (2007): Географија на население, (скрипта), ПМФ, Скопје

Nejašmić I. (2005): Demogeografija stanovništvo u prostornim odnosima i procesima, Ŝkolska knjiga, Zagreb

 

Проф. д-р Драган Колчаковски

Предмет: Биогеографија

Колчаковски Д. (2006): Биогеографија, Скопје

Brown H. J., Lomolino V. M., (1998): Biogeography, Sinaner Associates, INC. Publishers Sunderland, Massachusetts

Hengeveld R. (1990): Dynamic biogeography, Cambridge University Press

 

Предмет: Геоморфологија

Колчаковски Д. (2006): Геоморфологија, Скопје

Hugh M. French (1996): The Periglacial Environment, Longman

Herak M. (1987): Geologija, postanak, tektonika i dinamika zemlje razvojni put zemlje i żivota geološka građa kontinenata i oceana, Ŝkolska knjiga, Zagreb

 

Предмет: Физичко-географски услови за населеност

Колчаковски Д. (2006): Физичка географија на Република Македонија, (интерна скрипта), Скопје

Мильков Ф. Н., Гваздецкий Н. А. (1976): Физическая география СССР, Мьисль, Москва

Rakičevič L. T. (1978): Opšta fizička geografija, Naučna knjiga, Beograd

 

Проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

 

Предмет: Географија на население

Маџевиќ М. (2007):  Географија на население, Скопје (предавања во ракопис).

Barett H.1996): Population Geography, London.

Huw J. (1990): Population Geography, London

 

Предмет: Географија на населби

Даскаловски В., Маџевиќ М. (2009) Географија на населби, Скопје.

Панов М. ( 1984): Социјална географија-население и населби, Скопје.

Hall T. (1998): Urban Geography, London

 

Предмет: Природно движење на населението

Брезник Д. (1977): Демографија, анализа, методи и модели., ЦДИИДН. Beograd.

ДЗСРМ едиција Природно движење на населението на Р. Македонија

Baletič W. A. (1973):  Demografija, stanovništva i ekonomski razvitak informator, Zagreb

 

Предмет: Население на Република Македонија

Стојмилов А. (2005): Социо-економска географија на Македонија, Скопје

ДЗС: Попис на населението, домаќинствата и становите во Р. Македонија, 2002 година, Скопје,

Останати пописи, извори на информации, документи и др.

 

Предмет: Урбана географија

Vresk M. (1987): Osnovi urbane geografije, Zagreb.

Carter, H. (1995) The Study of Urban Geography, Fourth Edition,

London: Arnold

Johnson H. J. (1966): Urban geography, an introductory analysis, Pergamon Press, Reader in Geography, University College London, London

 

Предмет: Рурална географија

Панов М . (1984) : Селата во Република Македонија. Скопје

Kostic C. (1975 ) : Sociologija sela. Beograd.

Тодоровић М. (2007): РУРАЛНО ДРУШТВО И РУРАЛНА ГЕОГРАФИЈА У

ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ. GI “JOVAN CVIJIC” SASA. COLLECTION OF PAPERS, NO57, Beograd.   

                                                                                                           

Предмет: Демогеографија

Baletić-Wertheimer А. (1982): Demografija - stanovništvo i ekonomski razvitak, Zagreb.

Nejasmic I. (2005): Demogeografija, stanovnistvo u prostornim odnosima i procesima, Skolska knjiga, Zagreb. 

Friganovič M. (1978): Demogeografija, Stanovništvo Svijeta, Ŝkolska knjiga, Zagreb

 

Предмет: Основи на демографија

Baletić -Wertheimer А. (1982): Demografija - stanovništvo i ekonomski razvitak,  Zagreb.

Мацура М. (1985): Прилози теорији и политици становништва. Економски институт, Београд

Friganovič M. (1978): Demogeografija, Stanovništvo Svijeta, Ŝkolska knjiga, Zagreb

 

Предмет: Теренски истаржувања

Ђурђев Б. (2001): Основне технике у демографији, Друштво демографа Југославије, Београд.

Линдсдеј М. Џ. (2009) Техники во антропогеографијата. (превод)

Прирачници од ОН и др. институции

 

Предмет: Урбани системи

Vresk M. (2002):Razvoj urbanih sistema u Svetu. Skolska knjiga. Zagreb.

Vresk M. (2002): Grad i urbanizacija, osnove urbane geografije. Skolska knjiga. Zagreb

 

Проф. д-р. Олгица Димитровска

 

Предмет: Основи на географија

Селмани А., Димитровска О. (2006): Основи на географија, ЗНУ ЛОГОС, Скопје

Nikolič M. S. (1977): Uvod u geografiju, istorija geografije u geografskih otkriča, Naučna kniga, Beograd

Vresk M. (1997): Uvod u geografiju, razvoj, struktura, metodologija, Ŝkolska kniga, Zagreb

 

Предмет: Заштита на животната средина

Селмани А., Димитровска О. (2003): Животна средина, ЗНУ ЛОГОС – 5, Скопје

Димитровска О. (2011): Заштита на животната средина, (интерна скрипта), Скопје

Љешевић А. М. (2005): Животна средина, наука о животној средини, Environmentology,  Универзитет у Београду Географски Факултет, Белград

 

Предмет: Природно наследство

Димитровска О. (2009): Заштита на природното наследство, Селектор, Скопје

 

Проф. д-р Ивица Милевски

 

Предмет: Земјата во вселената

Андоновски Т., Милевски И. (2003): Математичка географија. ПМФ, Скопје

Манојловиќ П. (2000): Математичка географија, Београд

Prather E.E., Slater T., Adams J., Brissenden G., (2007): Lecture tutorials for introductory astronomy. 2 edition. Benjamin Cummings.

 

Предмет: Педогеографија

Колчаковски Д. (2004): Педогеографија. ПМФ, Скопје

Филиповски Ѓ. (1968): Педологија. Унив. Кир. и Мет.- Скопје

Филиповски Ѓ. (1995): Почвите на Република Македонија. Педогенетски фактори и класа на почви со (А)-С и (А)-R тип на профилот. Том I, МАНУ, СКопје

 

Предмет: Геоинформатика

Јованчевски Ѓ. (2004): Информатика. Учебник за средно образование. Скопје

Olaya V. (2004): A gentle introduction to SAGA GIS. Free online book

Milosavljevic M., Veinovic M., Grubor G. (2009): Osnovi informatike. Singidunum. Beograd

 

Предмет: Ерозија на земјиштето

Милевски И. (2011): Ерозија на земјиштето, скрипта

Трендафилов А. (2003): Ерозија и поројни водотеци. Книга I - Ерозија. Скопје

Трендафилов А. (2003): Ерозија и поројни водотеци. Книга II - Поројни водотеци. Скопје

Блинков И. (2001): Заштита на земјиштето од ерозија. Шумарски факултет, Скопје.

Проф. д-р. Билјана Апостоловска Тошевска

 

Предмет: Индустриска географија

Watts H. D. (1992): Industrial geography, London, England;

Грчиќ М. (1994): Индустриска географија, Београд;

Vriser I. (2001): Industrijska geografija, Oddelek za geografijo, Filozovske fakultete Univerze v Ljubljani;

Апостоловска – Тошевска Б. (2011): Индустриска географија, ПМФ, Скопје

 

Предмет: Историска демографија

Тодоровски Г. (2001): Демографски процеси и промени во Македонија од почетокот на Првата Светска Војна до осамостојувањето на Македонија, ИНИ, Матица Македонска, Скопје;

Ѓоргоски И., Даштевски Б. (2004): Основи на антропологијата, ПМФ, Скопје, стр. 48-71, стр. 255-301

Стојмилов А. (2005): Социоекономски карактеристики на населението во Република Македонија, ПМФ, Скопје;

Маџевиќ М. (2007): Географија на население, Скопје;

Вражиновски Т. (1994): Општи закономерности на иселувањето од Македонија и негова периодизација во XX век,  Гласник 38, 1-2, Скопје;

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk