УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ

 

Главна цел на студиите

Кратка историја на студиите по географија во Република Македонија

Траење на студиите

Реализација на програмата

Услови за запишување на студентите

Поврзаност со други студиски програми

Стручен назив на образовниот профил

Полиња на стручно-научно дејствување

Студиски програми

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТУДИИТЕ

 

Главната цел на програмата и студиите по географија е да им понуди знаења на студентите, кои според меѓународните стандарди припаѓаат  во темелните знаења од областа на географијата.

Студиите по географија им овозможуваат на студентите да се стекнат со општи знаења од областа на географијата, но и да ги профилираат своите знаења во специјалистички насоки зависно од нивните лични желби и општествени потреби. y

 

КРАТКА ИСТОРИЈА НА СТУДИИТЕ ПО ГЕОГРАФИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Географската наука во рамките на Република Македонија егзистира уште од дваесеттите години на 20-ти век како истурени одделенија на истражувачи од поширокиот дел на Балканскиот Полуостров. Меѓутоа, особено организирано наставно, научно и стручно образование од географските науки во Република Македонија започнува после Втората светска војна, поточно во 1946 година. 

Во 1946 година со формирањето на првиот македонски универзитет, во рамките на Филозофскиот факултет постои Катедра за географија, која од 1955 година прераснува во Институт за географија.

Во 1958 година кога Природно-математичкиот оддел се одделува од Филозофскиот факултет како посебен Природно-математички факултет, Географскиот институт влегува во состав на новоформираниот факултет и како таков егзистира до 1976 година.

Во периодот од јуни 1976 до март 1985 година Географскиот инстутут (како и останатите институти) се одвојува од Природно-математичкиот факултет и функционира како посебен Географ-ски факултет.

Во 1985 година повторно се формира Природно матема-тичкиот факултет, така што Институтот за географија заедно со останатите институти претставува посебна организациона единица во негов состав и како таква егзистира и денес.

Во рамките на Институтот за географија организациски функционираат  3 заводи:

-Завод за физичка географија,

-Завод за социо-економска географија,

-Завод за картографија и

Институтот со наведените заводи успешно ја извршува својата наставно-научна дејност од областа на географијата и етнологијата, како единствена институција од тој вид во Република Македонија.

Во рамките на Институтот за географија покрај редовните додипломски студии егзистираат и неколку насоки на постдипломски студии, како што се:

-Просторно планирање,

-Тематска картографија,

            -Географски основи на планирањето на туризмот и

            -Физичка географија. y

 

ТРАЕЊЕ НА СТУДИИТЕ

 

Редовните и вонредните студии траат 4 години (8 семестри)

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

 

            На студиите по географија студентите може да студираат:

-редовно и

-вонредно.

 

            Програмата се реализира низ предавања, семинари, вежби и теренска настава.

            Теренските вежби се предвидени во сите студиски години; тие може да бидат еднодневни или повеќедневни со цел студентите да се здобијат со основните знаења за истражувачка работа на терен.

            Студентите на 3 и 4 година од студиите, по консултации со менторот за дипломска работа и со координаторите на студиската програма на географија се насочуваат според нивните интереси да избираат соодветни изборни предмети на Институтот или другите студиски групи на Универзитетот и пошироко, со цел што поуспешно да се профилира нивната специјалност во определено поле од географијата. y

 

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИТЕ ПО ГЕОГРАФИЈА

 

Запишувањето на студиите по географија е согласно законските решенија што важат во Република Македонија и на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

 

ПОВРЗАНОСТ СО ДРУГИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

 

а)     Вертикална поврзаност

 

            По завршувањето на додипломските студии, студентите може да продолжат на последипломските студии кои се одвиваат на Институтот за географија. Поради фактот што додипломските студии на Институтот за географија се реализираат според програма  која е целосно применлива  со соодветни такви додипломски програми  во странство, можен е упис и на последипломски студии на Универзитети во странство со кои Универзитетот Св. Кирил и Методиј има потпишано договори за меѓусебна соработка.

 

б)     Хоризонтална поврзаност:

 

            Можности за хоризонтално поврзување со другите програми и студии постојат преку реализирањето на изборните предмети.  Согласно на своите интереси и според потребите за стручно профилирање на знаењата на студентите може да се избираат изборни предмети и на други факултети и Универзитети со кои се потпишани договори за таква соработка. y

 

СТРУЧЕН НАЗИВ НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОФИЛ

 

            Со дипломирањето кандидатите се стекнуваат со стручниот назив: дипломиран географ, со можна додавка за специфична, стручна и продлабочена профилираност во некои специфични сегменти на географијата.

 

ПОЛИЊА НА СТРУЧНО-НАУЧНО ДЕЈСТВУВАЊЕ

 

            Дипломираниот географ претставува стручно лице од областа на географијата и географските дисциплини подготвено за работа во научно истражувачката и применета дејност, поврзана со физичко географските, социогеографските и економско географските карактеристики на просторот на локално, регионално и планетарно ниво.

            Со оглед на фактот дека дипломираниот географ има знаења од разни природни дисциплини (геоморфолошки, геолошки, клима толошки, хидролошки, биогеографски, педолошки, картограф ски), социјални дисциплини (географија на население, географија на населби, демографија, културната географија), економски дис циплини (аграрна географија, индустриска географија, туристичка географија, сообраќајна географија, трговска географија и така слично), регионално-географски дисциплини (географија на Европа, географија на Азија, географија на Африка, географија на Америка и Австралија, географија на Република Македонија и сл.) и методско педагошки дисциплини (методика на настава, педагогија, психологија), слободни сме да констатираме дека вака образованите кадри се спремни за конкретни ангажмани во сверата на разни владини и невладини институции кои се занимаваат со образование, научно истражувачка работа, анкетирања, евиденции, чување, презенти-рање и управување со проблеми од географијата и нејзе сродни дејности.

            Поконкретно вака обучените кадри може успешно да работат во сите институции на Македонското образование, институциите на државната управа, локалната самоуправа, во стопански организации, разни проектантски организации, медиуми, трговски друштва, агенциски институции и други  разни информативни дејности. y

 

Напомена: Од листата на обврзни изборни  и опционо изборни предмети студентот може да добие најмалку 5 кредити или 6 во зависност од тоа во кој семестар се наоѓаат ваквите предмети.

 

                Б. На Универзитетите во Република Македонија и

            во странство

 

            Студентот кој ќе се определи да студира географија на Институтот за географија при Придродно математичкиот факултет може да бира од понудената листа на изборни опциони предмети на Институтот за географија (согласно неговиот интерес) или да бира наставни предмети на други факултети на универзитетите во Република Македонија, односно во странство со кои нашиот универзитет и факултет има воспоставено договори за соработка во сверата на кредит трансвер системот.

            Студентите кои се определиле да студираат на други факултети во или надвор од нашата земја може да бираат наставни предмети од целиот список на задолжителни, изборни обврзни и изборни опциони предмети кои се изучуваат во студиските програми на студиите по географија на Институтот за географија.

 

 

4. Принципи за формирање на студиските програми

 

Напоменуваме дека при подготовката на предложениот студиски програм се земени во предвид следните принципи:

  1. Сите предмети мора да се семестрални;

  2. Мора да има 30 кредити во семестар;

  3. Помеѓу два предмета не смее да има разлика повеќе од 2 кредити;

  4. Препорачливо е еден предмет да нема повеќе од 7 евентуално 8 кредити;

  5. Во еден семестар да има до 7 предмети максимално;

  6. Еден предмет да не биде застапен со повеќе од 4 часа предавања;

  7. Бидејќи според формулата за пресметки на кредити се јавуваат децимали, препорачливо е непринципиелно да се заокружат на цел број;

  8. Секој професор да има од 6-8 часа ангажираност. y

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk